Fewer Barriers for More Benefits in Utilise the Nature

Fewer Barriers for More Benefits in Utilise the Nature

Projekt je zameraný na odstraňovanie bariér, ktoré v súčasnosti bránia efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu zhodnocovaniu prírodných zdrojov najmä v chránených územiach na Slovensku. Sme totiž presvedčení, že jednou z reálnych a perspektívnych možností na lokálnej úrovni je prírodný turizmus, ktorý má dosah na zlepšenie zamestnanosti a zvýšenie sebestačnosti miestnych komunít. Zároveň je vhodnou alternatívou k masovému turizmu, k ťažbe dreva a iným činnostiam, ktoré výrazne a na dlhé obdobie poškodzujú prírodné zdroje v území. Našimi projektovými partnermi sú organizácie VIA IURIS zo Slovenska, Linking Tourism & Conservation – LT&C z Nórska a Frankfurt Zoological Society z Nemecka.

Projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Dotazník pre podporu prírodného turizmu – výsledky a výhercovia

Prezentácie a video záznam z konferencie “Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku”

Príručka: Príklady dobrej praxe pre rozvoj prírodného turizmu ako nástroja na podporu národných parkov na Slovensku

Hlavné aktivity projektu:

    • Právo a legislatíva – Právna analýza súčasného stavu tematicky súvisiacej legislatívy príslušných rezortov. Dôležitou súčasťou budú najmä návrhy konkrétnych legislatívnych zmien na národnej úrovni a ich presadzovanie. Odborným garantom tejto aktivity bude partnerská organizácia VIA IURIS.
    • Koncepcie a stratégie – Analýza strategických dokumentov tematicky suvisiacich rezortov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni vrátane analýzy ich praktického využívania a návrhov ich konkrétnych úprav a doplnení. Súbežne tvorba a presadenie dvoch reálnych stratégií o udržateľnom využívaní a zhodnocovaní prírodných hodnôt v rámci vybraného kraja (BBSK) a v rámci vybranej samosprávy (Snina).
    • Dáta a výskum – Dotazníkový prieskum rozvojových potrieb dotknutých komunít vo vybraných lokalitách chránených území. Zároveň kvalitatívny výskum v týchto lokalitách cez fokusové skupiny. Výstupom bude aj štúdia príkladov dobrej praxe zo zahraničia od partnerskej organizácie LT&C.
    • Participácia a lobing – Participatívne stretnutia s občanmi realizované vo vybraných lokalitách na regionálnej a miestnej úrovni. Zároveň lobingové aktivity realizované na národnej úrovni, regionálnej úrovni (BBSK) a miestnej úrovni (Snina).
    • Aktivizácia, propagácia – Verejné stretnutia poslancov s občanmi, tvorba podporných platforiem a strategických partnerstiev na národnej a regionálnej úrovni, sieťovanie a zapájanie partnerov a ich členov, vstupovanie do procesov a zapájanie verejnosti. Prezentácia projektu a jeho výstupov v tlačenej a digitálnej forme a v rámci odborných konferencií.

Termín realizácie: 6/2019 – 11/2020