Chance for the Nature, Chance for the Region

Chance for the Nature, Chance for the Region

Východiská projektu:​ Predkladaný projekt s názvom Šanca pre prírodu, šanca pre región nadväzuje na strategický dokument vypracovaný našou organizáciou v roku 2017/2018 pod názvom “Rozvojový koncept pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Snina” a rieši identifikované slabé miesta trvalo udržateľného rozvoja regiónov využitím prírodných zdrojov.

Hlavný cieľ projektu: Predkladaný projekt má za cieľ cez príklady dobrej praxe poukázať na to, že príroda (prírodné zdroje a prírodný potenciál územia) pri jej vhodnom a citlivom využívaní, vie byť reálnym a dlhodobým zdrojom ekonomickej prosperity regiónov (primárne v najmenej rozvinutých okresoch).

Hlavné aktivity projektu:

  • Vytvoriť neformálnu iniciatívu za rozvoj prírodného turizmu na Slovensku
  • Vypracovať koncepčný dokument Stratégia budovania povedomia o prírodnom turizme na Slovensku
  • Zrealizovať prezentáciu Konceptu prírodného turizmu za účasti Slovenských a zahraničných expertov na prírodný turizmus
  • Pripraviť dokumentáciu k zavedeniu regionálnej značky Poloniny na regionálne produkty, služby a turistickú destináciu
  • Vytvoriť vizuálnu identitu značky Poloniny
  • Vydať brožúru o prírodnom turizme a možnostiach jeho využitia na Slovensku
  • Vytvoriť náučno populárny portál o prírodnom turizme
  • Zrealizovať popularizačné prezentácie o prírodnom turizme a možnostiach jeho využitia v regiónoch

Termín realizácie: 10/2018 – 3/2019

Realizuje: Aevis n.o.