Podpora odborných prác

Podpora odborných prác

Nadácia Zelená nádej poskytla finančnú, odbornú a technickú pomoc študentom, diplomantom a doktorandom pri ich odborných prácach, ktorých témy súviseli so zameraním a činnosťou nadácie.

Zmeny hydrologického režimu koncových častí povodí v závislosti od hospodárskeho využívania povodia skúmala vo svojej diplomovej práci Zuzana Grobauerová. Pavol Richtárik posudzoval vlyvy zmeny zalesnenia územia na odtokové pomery vybraných povodí a Jana Strnadová sa zaoberala predačným efektom vlka na populáciu diviačej zvery a jeho významom v dynamike výskytu klasického moru ošípadných u diviakov na Slovensku. Vplyv človeka na hydrologický režim severovýchodného Slovenska analyzoval Tibor Krompaský. Lucia Mačuová hodnotila výskyt vlka dravého vo vybranej lokalite. Ján Ľupták posudzoval vplyv zmeny pokryvu územia (odlesnenie) na zrážkovoodtokové vzťahy v povodí Hrona.