Ján Ľupták

Ján Ľupták

Posúdenie vplyvu zmeny pokryvu územia (odlesnenie) na zrážkoodtokové vzťahy v povodí Hrona

Cieľom práce bolo posúdenie vplyvu ťažby na zrážkovo-odtokové vzťahy v povodí Čierneho Hrona. V súčasnosti sa názory na vplyv ťažby drevnej hmoty na zrážkovo-odtokové vzťahy rôznia, vďaka používaniu rôznych metodík reprezentácie povrchových zmien spôsobených ťažbou drevnej hmoty pre zrážkovo – odtokové vzťahy. Autor preto použil viac scenárov modelujúcich významné ako aj menej významné zmeny. Riešená problematika predstavuje široký komplex vzťahov a vzájomne pôsobiacich faktorov, ktoré pri danej úrovni poznania a technickej vyspelosti nie je možné popísať.

V závere práce sa píše:

„Dôležitým faktorom je tiež skutočnosť, že každé povodie či les je iné, a že v rôznych oblastiach pôsobia rôzne faktory, či už geologické, klimatické, biologické, antropogénne a iné. Okrem týchto faktorov tiež nezanedbateľným spôsobom ovplyvňuje pozorovania časový faktor, nakoľko následky vykonaných zásahov sa prejavujú v dlhých časových úsekoch. Ak chceme uvedené systémy skúmať pomocou matematických modelov, vnášame tým samozrejme do modelu chyby.

(…)

Limitujúcim faktorom každého modelovania je presnosť vstupných údajov. Údaje, ktoré boli použité v tejto práci boli kompromisom medzi dostupnosťou a presnosťou.

(…)

Napriek uvedeným nedostatkom v kvalite dostupných údajov si myslím, že získané údaje majú svoju vypovedaciu schopnosť. Viac by som sa pri hodnotení prikláňal k výsledkom podľa metódy SCS CN, ktorá pri svojich výpočtoch viac zohľadňuje charakter povrchu. Preto si myslím, že ťažba drevnej hmoty ako komplex vplyvov odlesnenia a súvisiacich činností môže významne ovplyvňovať retenčnú a retardačnú schopnosť lesnatých povodí. Miera vplyvu závisí od množstva faktorov, hlavne od geologických, pedologických, klimatických, biologických, či použitej metodiky ťažby, preto je jej posudzovanie značne individuálne pre každé konkrétne povodie. Rozumné hospodárenie s využívaním voči lesu šetrných ťažobných technológií, rešpektovaním miestnych daností a skladby lesa, môže vytvoriť taký druh symbiózy, ktorá bude v zmysle trvaloudržateľného rozvoja poskytovať nielen dostatok drevnej hmoty, ale prostredníctvom zdravého lesa ako stabilizujúceho faktoru mikroklímy dokáže znižovať nebezpečenstvo erózie a lokálnych povodní.“

Práca bola vypracovaná v roku 2008 ako diplomová práca na Vysokej škole banskej – Technickej univerzity Ostrava.