Pavol Richtárik

Pavol Richtárik

Vplyv zmeny zalesnenia územia na odtokové pomery vybraných povodí Slovenska

Cieľom diplomovej práce bolo určenie veľkosti vplyvu zalesnenia územia na odtokové pomery vybraných povodí na základe hodnotenia odtokových koeficientov jednotlivých zrážkovo – odtokových udalostí v meniacich sa podmienkach lesnatosti územia. Autor sa v tejto práci podrobnejšie venoval vzájomným vzťahom lesa a vody. Obdobie, počas ktorého sa sledované charakteristiky hodnotili, bolo pre každé povodie iné. Bolo to spôsobené časovo nerovnomerným zakladaním siete hydrologických a klimatických staníc na našom území. Charakteristiky lesnatosti s prihliadnutím na vekové zloženie porastov boli získané na základe hodnotenia príslušných porastových máp a analýzou leteckých snímok.

Výber zo záverov:

V Slovenskej republike za posledné desaťročie stúpla lesnatosť územia. I napriek tomuto nepochybne pozitívnemu ukazovateľu sa nedá jednoznačne posúdiť stav našich lesov. Nielen kvantita, ale aj kvalita lesa určuje jeho vlastnosti a schopnosti. Les má vzájomné vzťahy s pôdou, vodou, biologickou či genetickou rozmanitosťou. Tieto vzťahy nie sú v krajine izolované, ale prebiehajú s množstvom iných dejov súbežne. Ako sa zdá, výraznou mierou do tohto prirodzeného kolobehu zasahuje človek. Činnosť človeka ovplyvňovala lesy už odpradávna. Ale až v poslednom období sa začíname intenzívne zaoberať dôsledkami nášho konania. Význam lesných porastov na vodné pomery a priebeh odtoku bol síce skúmaný už v minulých storočiach, avšak až počiatkom 19. storočia rozvoj prírodných vied, vodohospodárskych výskumov a rozvoj techniky umožnili štúdium tohto problému z kvantitatívneho hľadiska.

Práca bola realizovaná v roku 2002.