Tibor Krompaský

Tibor Krompaský

Posúdenie vplyvu človeka na hydrologický režim severovýchodného Slovenska

V tejto práci boli analyzované dlhodobé trendy zmien hydrologických procesov v povodiach Oľky, Ondavy, Tople, Uličky, Zbojského potoka, Laborca, Oľšavy, ktorých povodia zasahujú do rôznych chránených území a významných ekosystémov, ktorých ochrana je prvoradou úlohou kvôli revitalizácii spomenutých tokov. Analýza sa orientovala na zmeny zrážkových, prietokových a zrážkovo-odtokových pomerov týchto povodí.

Práca bola realizovaná v rokoch 1995.