Zuzana Grobauerová

Zuzana Grobauerová

Zmeny hydrologického režimu koncových častí povodí v závislosti od hospodárskeho využívania povodia

Práca bola venovaná hlavne vzťahom medzi hospodárskym využívaním povodia a hydrologickým režimom daného povodia v danom území. Vzťahy boli posúdené z rôznych hľadísk a vyhodnotené podľa ich najväčšieho vplyvu na dané povodie. Hlavným predpokladaným faktorom bol zásah človeka do kolobehu krajiny a tým aj do sledovaných vzťahov. Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhodnotenie zmien hydrologického režimu vybraného povodia vzhľadom k zmenám hospodárskeho využívania a s dôrazom na zmenu vekovej štruktúry lesa. Prvým krokom k úspešnému vyriešeniu daného cieľa bol výber povodia, ktoré spĺňalo požiadavku výraznej zmeny lesnatosti a dostupnosti hydrologických a klimatických dát potrebných pre úspešné dosiahnutie tohto cieľa. Vybraným povodím bol horný úsek povodia rieky Topľa. V rámci riešenia príce boli využívané údaje z informačných zdrojov SHMÚ a Lesoprojektu Zvolen.

Práca bola realizovaná v rokoch 2004-2006 ako diplomová práca v odbore biológia, geografia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.