Príroda nepozná hranice

Príroda nepozná hranice

Príroda nepozná hranice je názov medzinárodného projektu, ktorý Nadácia Zelená nádej realizovala v rokoch 2004 až 2006 v spolupráci s poľskou partnerskou organizáciou Stowarzyszenie Olszówka, WWF z Maďarska a ZO ČSOP Salamandr z Čiech. Cieľom projektu bolo podporiť a uskutočňovať aktivity na zvyšovanie ekologického povedomia občanov v podhorských pohraničných oblastiach. Aktivitý boli zamerané na informovanosť o dôležitosti ochrany lesov pre stabilitu krajiny a nutnosť osobnej zodpovednosti každého jednotlivca za ochranu lesov a životného prostredia vo svojom okolí. Snažili sme sa predovšetkým poukázať na fakt, že príroda nepozná hranice a preto znížená ekologická stabilita jednej krajiny v dôsledku devastácie lesov, prispieva k zvýšeniu odtoku vody a vzniku následných povodní aj v okolitých krajinách. Tento projekt spolufinancovala Európska únia z programu Phare CBC a International Visegrad Fund (Medzinárodný višegrádsky fond).

Hlavné aktivity realizované v rámci projektu:
  • Knižné dary (darovanie ekologických publikácií obecným knižniciam).
  • Vzdelávacie aktivity (prednášky pre verejnosť).
  • Lesoochranársky čin roka (medzinárodná súťaž prebiehajúca v krajinách V4).
  • Fotografická súťaž Prírodné krásy Beskýd a výstava Príroda nepozná hranice.
  • Vydanie publikácií.
  • Zelené stredisko (požičiavanie publikácií, filmov a odborné  poradenstvo).
  • Podpora odborných prác.
  • Medzinárodná exkurzia lesníkov (z krajín V4 do jedľovo-bukových lesov Slovenska).
  • Preklad a vydanie brožúry Živý les v poľskom a maďarskom jazyku a jej distribúcia v Poľsku, Maďarsku a v Čechách.