Živý les

Živý les

Nadácia Zelená nádej podporila realizáciu odborného projektu Živý les v rámci ktorého bol v rokoch 1999 – 2000 analyzovaný vplyv štruktúry lesa na druhovú rozmanitosť a početnosť jednotlivých druhov vtákov. Koordinátorom projektu bol Mgr. Jozef Fiala a spolupracoval na ňom Mgr. Csaba Balázs. V rámci jeho výstupov bola vydaná zaujímavá publikácia Živý les , ktorá je určená mimovládnym organizáciám, študentom lesníckych aj prírodovedných odborov, učiteľom, pracovníkom štátnej správy lesného hospodárstva ako aj širokej verejnosti. Predovšetkým by si ju však mali prečítať všetci tí, ktorí sa zúčastňujú tvorby a pripomienkovania lesných hospodárskych plánov na Slovensku. V roku 2006 vyšlo upravené vydanie tejto publikácie, a to naviac aj v poľskom a maďarskom preklade. Projekt finančne podporil International Visegrad Fund (Medzinárodný višegrádsky fond).

„Súčasné spôsoby hospodárenia v lesoch často krát veľmi radikálne homogenizujú celkový vzhľad lesa, čo spôsobuje, že sa z neho vytráca život a tým sa znižuje aj stabilita celého ekosystému. V tomto smere je najhoršia situácia v hospodárskych lesoch, ktorých hlavnou funkciou je produkcia drevnej hmoty, pričom sa ale často zabúda na plnenie niektorých mimoprodukčných funkcií.“

„Opakovaným a dlhodobým štúdiom vtáčích spoločenstiev bol zaznamenaný výrazne negatívny vplyv homogenizovania lesných porastov na druhovú rozmanitosť vtákov a ich početnosť.“ … „Počas 120-ročnej existencie je 10-hektárový pôvodný prirodzený bukový les schopný v hniezdnych sezónach uživiť zhruba 10 000 párov vtákov, zatiaľ čo rovnako veľká plocha bežnej hospodárskej bučiny poskytne za to isté obdobie podmienky pre približne 2 500 párov.“

„Celkovo možno konštatovať, že približne polovica lesov na Slovensku patrí k lesom s veľmi jednoduchou štruktúrou výstavby, teda k lesom s nízkym zastúpením živočíšnych druhov a rovnako nízkou početnosťou mnohých skupín živočíchov. Negatívne to vplýva najmä na odolnosť lesov voči nepriaznivým faktorom prostredia. Väčšia časť druhej polovice lesov pritom výrazne zaostáva za potenciálne možnou druhovou rozmanitosťou a početnosťou živočíchov.“

Z publikácie Živý les