Dar zo závetu

Dar zo závetu

Dar zo závetu je možné chápať ako dobročinný odkaz, ktorý umožní dobrým veciam pretrvávať a vďaka ktorému sa budú mocť dlhodobo chrániť ľudské a prírodné hodnoty. Darom zo závetu je možné odkázať majetok alebo jeho časť akejkoľvek neziskovej organizácii alebo nadácií. V zahraničí sú dary zo závetov pomerne častým zdrojom príjmom mnohých nadácií, vďaka ktorým dokážu pomáhať ľuďom a prírode. Na Slovensku je darovanie zo závetu na dobročinné účely stále ojedinelé. Prijať dar z dedičstva može nadácia na základe písomného závetu. Prostredníctvom závetu môže darca určiť nadáciu ako svojho dediča a umožniť jej tak ďalšie financovanie svojej činnosti. Darca môže v závete vyjadriť želanie, aby nadácia použila jeho dar na konkrétny účel. V prípade, že takéto použitie bude v súlade s etickými princípmi a poslaním Nadácie Aevis, bude nadácii cťou naplniť želanie darcu. Úprimne ďakujeme.