Rozvojový​ ​koncept​

Rozvojový​ ​koncept​

Názov projektu: Rozvojový​ ​koncept​ ​pre​ ​trvaloudržateľnú​ ​ochranu a​ ​ekonomické​ ​využitie​ ​prírodných​ ​a​ ​kultúrnych hodnôt​ ​regiónu​ ​Snina

Východiská:​ Okres Snina je okresom s atraktívnym prírodným a kultúrnym dedičstvom, no cestovný ruch je v regióne veľmi málo rozvinutý. Nakoľko v regióne dlhodobo absentuje komplexný program trvaloudržateľného rozvoja postavený na využití lokálnych zdrojov, miestnych hodnôt a miestnych kapacít, rozhodli sme sa pripraviť rozvojový koncept ako podklad pre ďalšie uvažovanie a plánovanie v oblasti regionálneho rozvoja založeného na ochrane a využití ​prírodných​ ​a​ ​kultúrnych hodnôt​ ​tohto regiónu .

Hlavný cieľ projektu: Zaangažovaním expertov (expert pool), odbornou analýzou dostupných dát o miestnych hodnotách okresu Snina a zohľadnením znalostí osvedčenej praxe (best practice) vypracovať koncepčný dokument, ktorého súčasťou bude komplexný návrh konceptu trvaloudržateľného rozvoja regiónu, a to ako odborný podklad a navigácia pre prípravu lokálnych zámerov na zvýšenie jeho ekonomickej výkonnosti, zmierňovanie dôsledkov jeho hospodárskeho zaostávania a vytvárania zmysluplných udržateľných pracovných príležitostí.

Termín realizácie: 12/2017 – 3/2018

Základné informácie o koncepte: stiahnuť

Samotný rozvojový koncept: stiahnuť

Realizuje: Aevis n.o.