Dokumenty

Dokumenty

Základným dokumentom Nadácie Aevis je Nadačná listina. V nej je definovaný predovšetkým verejnoprospešný účel nadácie, orgány nadácie ako aj mechanizmy jej fungovania a spravovania jej majetku. Dôležitými dokumentami sú tiež Výročné správy. Každoročne je v nich zhrnutá činnosť nadácie, jej dosiahnuté výsledky a finančné prehľady.

Verejnoprospešný účel Nadácie Aevis podľa nadačnej listiny

„Verejnoprospešným účelom nadácie je podpora ochrany životného prostredia so zvláštnym zreteľom na záchranu a obnovu prirodzených lesov v duchu filozofie hlbokej ekológie, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácií v tejto oblasti, vzdelávanie a výchova prostredníctvom poradenských, publikačných, výchovno-osvetových, kultúrno-spoločenských a konkrétnych manuálnych aktivít.“