Šanca pre prírodu, šanca pre región

Šanca pre prírodu, šanca pre región

Východiská projektu:​ Predkladaný projekt s názvom Šanca pre prírodu, šanca pre región nadväzuje na strategický dokument vypracovaný našou organizáciou v roku 2017/2018 pod názvom “Rozvojový koncept pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Snina” a rieši identifikované slabé miesta trvalo udržateľného rozvoja regiónov využitím prírodných zdrojov.

Hlavný cieľ projektu: Predkladaný projekt má za cieľ cez príklady dobrej praxe poukázať na to, že príroda (prírodné zdroje a prírodný potenciál územia) pri jej vhodnom a citlivom využívaní, vie byť reálnym a dlhodobým zdrojom ekonomickej prosperity regiónov (primárne v najmenej rozvinutých okresoch).

Hlavné aktivity projektu:

Termín realizácie: 10/2018 – 3/2019

Realizuje: Aevis n.o.