Lucia Mačupová

Lucia Mačupová

Zhodnotenie výskytu vlka dravého vo vybranej lokalite

Táto bakalárska práca bola vypracovaná na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedre environmentalistiky a zoológie pod vedením Doc. Ing. Jany Porhajašovej CSc. Externým konzultantom pri vypracovaní tejto práce bol Ing. Juraj Lukáč (Lesoochranárske zoskupenie VLK).

Výber zo záverov:

„…Na Slovensku nepoznáme skutočný stav vlčej populácie, pretože je náročné zistiť počet jedincov u ťažko pozorovateľného druhu, akým je vlk. Odhady reálneho stavu sa odlišujú a môžu vzniknúť iba dlhodobým pozorovaním zmien početnosti vo svorkách a terénnym monitoringom v jednotlivých oblastiach. Pretože vlky operujú na veľkom území a neriadia sa hranicami revírov, jedna svorka môže byť započítaná aj viackrát. Oficiálne poľovnícke štatistiky sú podľa terénnych výskumov značne nadhodnotené. Autori udávajú rôzne odhady výpočtu JKS (pozn. jarný kmeňový stav) oproti odhadom poľovníkov. Každá z týchto metód má nedostatky, ale podobnosť výsledkov naznačuje, že tieto odhady sa približujú k reálnemu stavu populácie na Slovensku. Odhad skutočného stavu v súčasnosti je okolo 250 – 450 jedincov, vrátane mladých vlkov a cezhraničných svoriek. Podľa odborníkov až 40 % vlkov žije vo svorkách na území medzinárodných hraníc. Podľa mojich výpočtov by sa v súčasnosti v okrese Spišská Nová Ves mohlo nachádzať 5 – 6 svoriek, s počtom3–5 jedincov vo svorke, spolu 15 – 30 vlkov. V okrese Gelnica je odhadovaný stav približne rovnaký ako v okrese Spišská Nová Ves, spolu 15 – 30 vlkov. Vlci sú plaché zvieratá a ľuďom sa vyhýbajú. Životné prostredie človeka a vlka sa prekrýva a obmedzuje ich príležitosti k lovu. Vlci sa dostávajú k salašom, ktoré im poskytujú ľahkú korisť. Preto je nutné tolerovať škody, ktoré spôsobuje na hospodárskych zvieratách. Skutočnosť, že tieto zvieratá nevidíme, neznamená, že neexistujú (Ménatory, 2005).“